ادعای سان/ فابرگاس و رد پیشنهاد هنگفت چینی ها

ادعای سان/ فابرگاس و رد پیشنهاد هنگفت چینی ها
یک باشگاه متمول چینی با ارائه پیشنهادی هنگفت به فابرگاس، قصد جذب این ستاره اسپانیایی را داشت که با مخالفت وی روبرو شد.

ادعای سان/ فابرگاس و رد پیشنهاد هنگفت چینی ها

یک باشگاه متمول چینی با ارائه پیشنهادی هنگفت به فابرگاس، قصد جذب این ستاره اسپانیایی را داشت که با مخالفت وی روبرو شد.
ادعای سان/ فابرگاس و رد پیشنهاد هنگفت چینی ها

خرید بک لینک

سپهر نیوز