مقصر حقوق‌های نجومی

مقصر حقوق‌های نجومی
عضو هیأت‌مديره تأمین اجتماعی: در روز‌های اخیر بحث حقوق‌های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره‌برداری می‌کند.

مقصر حقوق‌های نجومی

عضو هیأت‌مديره تأمین اجتماعی: در روز‌های اخیر بحث حقوق‌های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره‌برداری می‌کند.
مقصر حقوق‌های نجومی

خرم خبر