التیماتوم شالکه به سیتی برای انتقال سانه

التیماتوم شالکه به سیتی برای انتقال سانه
باشگاه شالکه به باشگاه منچسترسیتی اعلام کرد تا فردا شب باید بر سر انتقاال لروی سانه به توافق برسند؛ وگرنه انتقالی صورت نخواهد گرفت.

التیماتوم شالکه به سیتی برای انتقال سانه

باشگاه شالکه به باشگاه منچسترسیتی اعلام کرد تا فردا شب باید بر سر انتقاال لروی سانه به توافق برسند؛ وگرنه انتقالی صورت نخواهد گرفت.
التیماتوم شالکه به سیتی برای انتقال سانه

خبرهای داغ