تغییرات جدید در لیست حذف یارانه بگیران

تغییرات جدید در لیست حذف یارانه بگیران
با وجود نگرانی‌هایی که گروه‌های کم درآمد جامعه درباره حذف یارانه خود دارند، دولت تلویحا با اعلام اینکه خط فقر در شهرها به ۳ میلیون تومان رسیده، گفته یارانه کارگران را حذف نخواهد کرد.

تغییرات جدید در لیست حذف یارانه بگیران

با وجود نگرانی‌هایی که گروه‌های کم درآمد جامعه درباره حذف یارانه خود دارند، دولت تلویحا با اعلام اینکه خط فقر در شهرها به ۳ میلیون تومان رسیده، گفته یارانه کارگران را حذف نخواهد کرد.
تغییرات جدید در لیست حذف یارانه بگیران

فروش بک لینک

روزنامه قانون