پلکانی شدن قیمت بنزین فعلا تعطیل!

پلکانی شدن قیمت بنزین فعلا تعطیل!
طرح افزایش پلاکانی قیمت بنزین در ساعت اولیه صبح روز گذشته با 132 رای تصویب شد، طرحی که قیمت بنزین را در صورت مصرف بالاتر از حدی مشخص از کف 1000 تومان به سقف 2000 افزایش می‌داد حالا با رای همان نمایندگان به کیمیسیون تلفیق بازگشته است.

پلکانی شدن قیمت بنزین فعلا تعطیل!

طرح افزایش پلاکانی قیمت بنزین در ساعت اولیه صبح روز گذشته با 132 رای تصویب شد، طرحی که قیمت بنزین را در صورت مصرف بالاتر از حدی مشخص از کف 1000 تومان به سقف 2000 افزایش می‌داد حالا با رای همان نمایندگان به کیمیسیون تلفیق بازگشته است.
پلکانی شدن قیمت بنزین فعلا تعطیل!

فروش بک لینک

موسیقی