پيشنهادهاي خريد

پيشنهادهاي خريد
گروه بانكي همگي علي الخصوص وبصادر وبملت وسينا وتجارت
صف خريد خساپا در صورت بازشدن
نوسانگيري در خزاميا و خكاوه
توجه به مبين (بدليل عرضه اوليه فجر)
سشرق ح در قيمت 3 ريال عالي است
فولاد و فملي در منفي
صف خريد فرآور

خرید غذا

خرم خبر