جاکرینی، گلزن غیرمنتظره ایتالیا (عکس)

جاکرینی، گلزن غیرمنتظره ایتالیا (عکس)
تیم ملی ایتالیا در نیمه اول دیدار مقابل بلزیک با گل امانوئله جاکرینی پیش افتاد.

جاکرینی، گلزن غیرمنتظره ایتالیا (عکس)

تیم ملی ایتالیا در نیمه اول دیدار مقابل بلزیک با گل امانوئله جاکرینی پیش افتاد.
جاکرینی، گلزن غیرمنتظره ایتالیا (عکس)

خبرگزاری اصفحان