تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار

تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار
رئیس جمهور روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران تبریک گفت.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار

رئیس جمهور روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران تبریک گفت.
۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


تبریک رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار

خرم خبر