26 مهر، روز تربیت بدنی و ورزش

26 مهر، روز تربیت بدنی و ورزش

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

26 مهر روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده است.

26 مهر، روز تربیت بدنی و ورزش