چهره جایگزین پراید چگونه است؟

چهره جایگزین پراید چگونه است؟
رنو کویید خودرویی که قرار است بازار پراید را بگیرد خودرویی با حجم موتور ۸۰۰ یا ۱۰۰۰ بوده و طبق استانداردهای معتبر بین‌المللی هیچ امتیازی در تست‌های امنیت به دست نیاورده است.

چهره جایگزین پراید چگونه است؟