نیروگاه زمین گرمایی استان اردبیل قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق را دارد

نیروگاه زمین گرمایی استان اردبیل قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق را دارد
مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل گفت: نیروگاه زمین گرمایی استان اردبیل برای تولید ۵۰ مگاوات برق طراحی شده است.

نیروگاه زمین گرمایی استان اردبیل قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق را دارد