نمایی از دو پرچم بزرگ در ورزشگاه آزادی، در لحظه خواندن سرود ملی

نمایی از دو پرچم بزرگ در ورزشگاه آزادی، در لحظه خواندن سرود ملی
هواداران در ورزشگاه آزادی در لحظه شروع مسابقه دو پرچم بزرگ روی سکوها پهن کردند.

نمایی از دو پرچم بزرگ در ورزشگاه آزادی، در لحظه خواندن سرود ملی