نظر شما درباره افشای اظهارات جنسی و شهوانی ترامپ و تاثیر آن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟

نظر شما درباره افشای اظهارات جنسی و شهوانی ترامپ و تاثیر آن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟
افشای اظهارات سراسر جنسی و شهوانی و دور از نزاکت دونالد ترامپ درباره زنان و حتی دختر خودش ایوانکا در آمریکا موجی علیه او به راه انداخته است.

نظر شما درباره افشای اظهارات جنسی و شهوانی ترامپ و تاثیر آن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟