مقام سومی هوپ تاکرای ایران در جهان با حضور دو گیلانی

مقام سومی هوپ تاکرای ایران در جهان با حضور دو گیلانی
تیم ملی سپک تاکرا باحضور دو گیلانی مقام سوم جهان را از آن خود کرد.

مقام سومی هوپ تاکرای ایران در جهان با حضور دو گیلانی