مدیترانه شرقی،چالش روسی

مدیترانه شرقی،چالش روسی
موضوع اصلی که ذهن بسیاری از تحلیل گران را به خود مشغول کرده این است که چگونه استراتژی سنتی رویارویی های 7 دهه اخیرمسکوو واشنگتن که همواره تحت تاثیر شرایط دفاعی در 2حوزه اروپا و آتلانتیک بوده، با چرخشی عملیاتی و خطرناک تر به سوی خاورمیانه سوق پیدا کرده که احتمالا سوریه اولین و نه آخرین آن خواهد بود.

مدیترانه شرقی،چالش روسی