شکایت برادر رئیس جمهور از یک نماینده مجلس

شکایت برادر رئیس جمهور از یک نماینده مجلس
اعتماد نوشت:

شکایت حسین فریدون از یکی از نمایندگان مجلس روی میز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد.

شکایت برادر رئیس جمهور از یک نماینده مجلس