شکایت از یالثارات به ثبت رسید

شکایت از یالثارات به ثبت رسید
شکایت مانی حقیقی کارگردان و بازیگر سینمای ایران از نشریه یالثارات ثبت شد.

شکایت از یالثارات به ثبت رسید