حمایت ناصر پلنگی از آثار هنری قربانیان اسیدپاشی

حمایت ناصر پلنگی از آثار هنری قربانیان اسیدپاشی
نمایشگاه آثار هنری قربانیان اسید پاشی، میزبان ناصر پلنگی، عکاس و نقاش بود.

حمایت ناصر پلنگی از آثار هنری قربانیان اسیدپاشی