جمع آوری دام های هوایی در نور

جمع آوری دام های هوایی در نور
مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نور دام های هوایی را از سه منطقه این شهرستان ازجمله آب بندان های ایزدشهر ، بازارسر ،رویان و شالیزارهای منطقه جمع آوری کردند.

جمع آوری دام های هوایی در نور