بهزیستی و زندان در انتظار ستایش و ناپدری

بهزیستی و زندان در انتظار ستایش و ناپدری
سه روز پس‌ازاینکه ستایش سه‌ساله توسط اورژانس اجتماعی با بدنی شکنجه‌شده در رفسنجان پیدا شد، حالا جزئیات بیشتری از ماجرا مشخص‌شده است.

بهزیستی و زندان در انتظار ستایش و ناپدری