بزرگترین میراث کی‌روش در فوتبال ایران چیست؟

بزرگترین میراث کی‌روش در فوتبال ایران چیست؟
سرمربی تیم ملی می گوید بزرگترین میراثی که از او در فوتبال ایران به جا می ماند، مرکز قهرمانی تخصصی است.

بزرگترین میراث کی‌روش در فوتبال ایران چیست؟