برگزاری نشست هم اندیشی »تجارت در استرالیا» در کرج

برگزاری نشست هم اندیشی »تجارت در استرالیا» در کرج
نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان البرز با رئیس اتاق مشترک استرالیا و ایران تحت عنوان تجارت در استرالیا برگزار شد.

برگزاری نشست هم اندیشی »تجارت در استرالیا» در کرج