ارکستر ملی با رهبر جدیدش تمرین کرد

ارکستر ملی با رهبر جدیدش تمرین کرد
ایلنا نوشت: ارکستر ملی پس از فراز و فرودهای بسیار در چندماه اخیر، صبح امروز چهارشنبه 28 مهر با رهبر جدید خود تمرین کرد.

ارکستر ملی با رهبر جدیدش تمرین کرد