اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی به تهران و شمال کشور

اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی به تهران و شمال کشور
وزیر راه وشهرسازی با اشاره به این نکته که اولین اندیشه ما اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی به تهران و شمال کشور است گفت: یکی از تمهیدات و برنامه‌های وزارت راه وشهرسازی انتقال بار و مسافر از جاده به ریل و توسعه خطوط دوم ریلی در استان است.

اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی به تهران و شمال کشور