آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای همکاری در برنامه های روز اربعین

آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای همکاری در برنامه های روز اربعین
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: دانشگاه محقق اردبیلی برای حضور و همکاری در زمینه برنامه‌های روز اربعین آمادگی لازم را دارد.

آمادگی دانشگاه محقق اردبیلی برای همکاری در برنامه های روز اربعین